Generelle regler og vilkår 4

 1. Generelt
 2. Lovgivning
 3. Definitioner
 4. Registrering
 5. Behandling af personoplysninger
 6. Spærring
 7. Ansvar
 8. Brug af konto
 9. Udbetaling af indestående midler samt tilbageføring, herunder behandling af passive/suspenderede konti
 10. Kampagner/bonus
 11. Bonusser
 12. Spil fra udlandet
 13. Ansvarligt spil
 14. Fortrydelsesret
 15. Klager
 16. Ophør

Væddemål

 1. Beløbsgrænser pr. væddemål
 2. Afgørelse af væddemål
 3. Gevinstberegning
 4. Annulleringer
 5. Multibets
 6. Cash Out
 7. Gevinstudbetalinger
 8. Ophævelse af væddemål
 9. Spærring
 10. Klageadgang

Supplerende regler for væddemål – spilspecifikke. 17

 1. Generelt 17

Væddemål via landbaserede forhandlere. 18

 1. Generelt 18
 2. Spillemåder 18
 3. Indlevering af spil
 4. Kvitteringen/kupon
 5. Annullering af spil
 6. Ophævelse af spil
 7. Afvisning af spil m.v.
 8. Beregning af gevinster
 9. Gevinstudbetaling
 10. Forældelse
 11. Klageadgang

Generelle regler og vilkår

1. Generelt

Vilkår og betingelser for brug af tjenester hos DK Gambling. Sidst opdateret 12. Juli 2019.

Nedenstående generelle vilkår gælder for spillere, der opretter en spilkonto via et af DK Gamblings brands (som defineret nedenfor), og/eller ønsker at deltage i spil via et af DK Gamblings brands. Disse vilkår og betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og DK Gambling.

DK Gambling forbeholder sig til enhver tid og uden forudgående varsel ret til at ændre nedenstående vilkår. Såfremt der foretages ændringer, der er bebyrdende for spilleren, vil disse blive varslet over for spilleren (enten ved e-mail eller ved information herom næste gang spilleren tilgår et af DK Gamblings brands efter ændringerne er foretaget) og ændringerne vil træde i kraft med min. 1 måneds varsel. Hvis spilleren ikke kan acceptere de pågældende ændringer, må spilleren ophøre med at anvende DK Gamblings brands.

Onsidebetting er ejet af DK Gambling ApS, Østergade 1Y, 1. sal, 3600 Frederikssund, Danmark, CVR- nummer 38201565. For mere information se venligst www.onsidebetting.dk.

2. Lovgivning

DK Gamblings betingelser reguleres af den danske spillelovgivning, og spiller er uigenkaldeligt underlagt disse betingelser. DK Gambling opererer i Danmark og Grønland med licens udstedt af Spillemyndigheden i Danmark af 10. september 2019. Spillemyndigheden er ansvarlig for tilsyn, kontrol og udstedelse af licenser til spil i Danmark og er en styrelse under Skatteministeriet. DK Gambling har licens til at udbyde spil i Danmark og Grønland og er underlagt kontinuerligt tilsyn og kontrol af Spillemyndigheden i Danmark

3. Definitioner

DK Gambling: Udbyder online væddemål og kasino, samt landbaseret væddemål. Onlineudbuddet kan tilgås fra alle platforme via www.onsidebetting.dk eller www.spil.gl

DK Gambling ApS: Selskabet som ejer og driver Onsidebetting

Spiller: Person som registrerer sig og indbetaler på spilkonto på et af DK Gamblings brands eller køber væddemål hos forhandlere.

Spilkonto: Spillers personlige og individuelle brugerprofil og konto på et af DK Gamblings brands.

Kampagne: Særligt tilbud om at deltage i spil på nærmere beskrevne vilkår. Kampagner vil typisk være tidsbegrænsede inden for en given periode eller rettet mod udvalgte segmenter så som førstegangsspillere.

Bonus: Et tillæg til spillers egen indsats. Bonus vil typisk have form af ekstra spil eller beløb til brug på www.onsidebetting.dk. Ligeledes vil der typisk knytte sig betingelser til frispilning af bonus fx gennemspilningskrav osv.

Onsidebettings kundeservice e-mail: support@onsidebetting.dk

4. Registrering

Registrering som spiller hos DK Gambling kan kun foretages af en person, som

 • har dansk CPR-nummer,
 • er fyldt 18 år,
 • ikke er erklæret personligt konkurs, og
 • ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål.

Spilleren er forpligtet til straks at informere DK Gambling, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

Registrering som spiller hos skal ske ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, adresse og CPR-nummer. Spilleren skal endvidere oplyse sit forventede spilleomfang ved login.

Ved registrering kontrollerer DK Gambling, om spilleren er registeret i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Er dette tilfældet, vil kontoen og kundeforholdet med DK Gambling ikke kunne oprettes.

Ved login på kontoen skal der anvendes NemID. Ved login på kontoen fra tekniske platforme, hvor det ikke er teknisk muligt at anvende NemID, skal brugernavn og adgangskode anvendes.

Ved registrering indgås en kontrakt mellem spilleren og DK Gambling, ligeledes giver spilleren samtykke til, at DK Gambling indhenter oplysninger til verifikation af kundens identitet.

Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på et af DK Gamblings brands eller senere, er spilleren forpligtet til at foretage sådanne eventuelle ændringer. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.

Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at spilleren ikke deltager i spillet, eller at indestående midler ikke kan udbetales til spillerens bankkonto. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.

DK Gambling validerer CPR-numre i CPR-registret.

Midlertidig konto

Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de afgivne oplysninger, og de oplysninger der fremgår af CPR-registret, vil kontoen være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er blevet undersøgt og afklaret. At en konto er midlertidig betyder:

 • Hvis spilleren ikke, på DK Gamblings opfordring, inden 30 dage har fremsendt fornøden dokumentation for oplysningernes rigtighed, lukkes den midlertidige spilkonto.
 • Der kan ikke udbetales midler fra en midlertidig spilkonto til spilleren.
 • En spiller kan højst indbetale 10.000 kr. til en midlertidig spilkonto.

DK Gambling forbeholder sig ret til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret.

Såfremt spilleren ønsker at spille kasinospil, vil der blive oprettet en underkonto til kontoen, hvortil der skal overføres penge, førend der kan spilles kasinospil. Alle henvisninger til kontoen i nærværende vilkår indebærer – i de tilfælde det er relevant – tillige en henvisning til underkontoen.

5. Behandling af personoplysninger

DK Gambling overholder den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

De oplysninger, spilleren afgiver til DK Gambling, er nødvendige for oprettelsen af spillerens konto, etablering og gennemførelse af spil, for betaling samt for udbetaling af indestående midler på kontoen.

DK Gambling behandler de oplysninger, som spilleren afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt – herunder oplysninger om de valgte spilprodukter. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere i DK Gambling.

Som led i DK Gamblings forpligtelse til at sikre ansvarligt spil overvåges spil løbende med henblik på at kunne medvirke til at identificere uhensigtsmæssig spiladfærd. Hvis en spiller i sit eksisterende eller fremtidige spilmønster, efter DK Gamblings vurdering, viser tegn på spilmisbrug, vil DK Gambling kunne kontakte spilleren og eventuelt tilbyde spilleren hjælp til behandling.

Personoplysninger vil alene blive behandlet af DK Gambling i relation til kundeforholdet mellem spilleren og DK Gambling samt DK Gamblings analyser af kundeadfærd, herunder kortlægning af spilmønstre, hos DK Gambling.

De oplysninger, DK Gambling har registreret om spilleren, vil være tilgængelige for spilleren. Henvendelse herom skal ske til kundeservice.

DK Gambling er ved lov forpligtet til at opbevare spillerens data i mindst 5 år efter ophør af spillerens konto.

6. Spærring

DK Gambling kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens konto helt eller delvist.

En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for DK Gambling.

DK Gambling kan endvidere spærre spillerens konto, såfremt spillerens spilmønster – efter DK Gamblings vurdering – har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd.

DK Gambling kan derudover spærre en konto (og/eller efter omstændighederne begrænse indskudsmuligheder, annullere eller ophæve afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler) ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forhold:

 • Opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter
 • Spil på idrætsbegivenheder, hvori spilleren selv deltager som idrætsudøver eller dommer
 • Misbrug af insider-viden og forsøg på odds-manipulation
 • Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
 • Spil mod sig selv
 • Forsøg på hacking af spillerens konto eller andre spilleres konti
 • Syndikatspil og lignende handlinger foretaget i enighed mellem flere spillere
 • Systematisk spil på fejlbehæftede odds og udnyttelse af bet forsinkelser
 • Anvendelse af applikationer, robotter eller lignende til påvirkning eller automatisering af spillet og de tilknyttede funktionaliteter
 • Misbrug af spillerens konto
 • Brug af andre spilleres konti, kontakt-, person- og/eller loginoplysninger
 • Politi, domstol eller regulerende myndighed anmoder herom
 • Anden utilbørlig adfærd, der efter DK Gamblings opfattelse strider mod hensigten med spillet og de tilknyttede funktionaliteter

DK Gambling kan endvidere foretage en spærring af spillerens konto, såfremt DK Gambling finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

DK Gambling er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

7. Ansvar

Kontoen er personlig, og spilleren må udelukkende handle på egne vegne. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.

Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sine NemID loginoplysninger, brugernavn samt sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende disse.

Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.

Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil fra spillerens konto, skal spilleren straks rette henvendelse til DK Gambling, der herefter vil spærre spillerens konto. Når spærringen af spillerens konto er bekræftet af DK Gambling, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens konto.

DK Gambling er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for DK Gamblings kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra DK Gamblings systemer ikke kan gennemføres og/eller at spil ikke kan gennemføres.

8. Brug af konto

Spilleren skal overføre penge fra sin bankkonto til sin konto, før det er muligt at købe spil via www.onsidebetting.dk. På spilkontoen optjenes ikke renter.

Indbetalinger til kontoen kan alene ske ved brug af de af DK Gambling godkendte betalingsmidler, og alene i det omfang, DK Gambling tillader. Der kan alene modtage betalinger til en spilkonto fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge udbydes lovligt her i landet.

DK Gambling accepterer ikke spil på kredit.

Udbetalinger og indbetalinger kan ses på kontoen, efter at posteringen har fundet sted. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks meddele dette til kunderservice.

Indbetalinger til spillerens konto samt udbetalinger fra kontoen til spillerens bankkonto kan af DK Gambling pålægges et gebyr. Nedenfor er angivet de af DK Gambling accepterede betalingsmetoder samt med angivelse af minimum og maksimum ind- og udbetalinger samt eventuelt pålagte gebyrer:

Ind- og udbetalinger

Metode Gebyr Ekspeditionstid Min. DKK Max. DKK
Indbetaling VISA 0 Øjeblikkeligt 50 100.000
MasterCard 0 Øjeblikkeligt 50 100.000
Bankoverførsel 0 1-3 bankdage 200 200.000
Udbetaling* VISA 0 1-3 bankdage 100 100.000
MasterCard 0 1-3 bankdage 100 100.000
Bankoverførsel 0 1-3 bankdage 500 200.000

*Det bemærkes, at der maksimalt kan foretages en gebyrfri udbetaling pr. dag. Ved mere end en udbetaling pr. dag, opkræves et gebyr på 30 DKK pr. udbetaling.

Indbetalinger til kontoen kan alene ske ved brug af de af DK Gambling godkendte betalingsmidler, og alene i det omfang, DK Gambling tillader. Der kan alene overføre betalinger til en spilkonto fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge udbydes lovligt her i landet. Det er kun muligt at spille for danske kroner (DKK)

9. Udbetaling af indestående midler samt tilbageføring, herunder behandling af passive/suspenderede konti

Udbetaling af eventuelle indestående midler på spillerens konto sker til spillerens NemKonto. Udbetaling til en anden bankkonto tilhørende spilleren kan alene ske ved spillerens personlige henvendelse til kundeservice. Det er spillerens ansvar at dokumentere ejerskab over bankkontoen samt kontrollere, at den rigtige bankkonto er angivet.

Indestående midler på kontoen kan udbetales ved brug af udbetalingsfunktionen på ”Min side”, eller ved henvendelse til support. Udbetaling kan højst ske én gang dagligt. Ved lukning af kontoen tilbageføres eventuelle indestående midler til spillerens bankkonto.

Gevinster vil være til rådighed på spillerens konto eller underkonto hurtigst muligt efter spillets/væddemålets afslutning, se i øvrigt spillereglerne for de enkelte spil.

Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers konto eller en udbetaling af indestående midler til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår m.v. fra spillerens side, er DK Gambling berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra kontoen eller bankkontoen. Tilbageførsel fra kontoen kan ske uanset om der er dækning herfor på spillerens konto.

Såfremt spillerens overførsel af penge til kontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er DK Gambling tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra kontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens konto.

Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører DK Gambling omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder DK Gambling sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillerens konto.

Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens konto, er DK Gambling ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til kontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på kontoen.

Såfremt en spiller har midler indestående på en enten passiv, suspenderet eller periodisk selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på spilkontoen. Ønsker spilleren midlerne udbetalt til sin bankkonto, skal spilleren rette henvendelse til kundeservice, hvorefter midlerne kan overføres til spillerens bankkonto.

Såfremt en spilkonto er passiv af én af de ovennævnte grunde, og der fra spilkontoen består uafsluttede spil, vil spillet stå ved magt og gælde som ellers. De midler der eventuelt indestår efter spillet er afsluttet, håndteres efter det ovennævnte.

Såfremt en spiller efter endelig selvudelukkelse har midler indestående på spilkontoen, vil midlerne umiddelbart herefter blive udbetalt til spillerens bankkonto og DK Gambling vil afslutte kundeforholdet.

DK Gambling forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en anmodning om udbetaling eller tilbageføring af indestående midler til spillerens bankkonto, såfremt der efter DK Gamblings vurdering er tale om snyd, betalingskortmisbrug, misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår.

10. Kampagner/bonus

Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, der er tilgængelige på DK Gambling.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige de før beskrevne vilkår.

I tilfælde af konflikt eller inkonsekvens mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til ‘nye spillere’, et ’tilmeldingstilbud’ eller lignende, må spilleren ikke tidligere have åbnet en konto.

Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i punkt 10, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter DK Gamblings mening kan være skadelig for vores produkters omdømme, forbeholder DK Gambling sig ret til at diskvalificere spilleren samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillerens konto eller bonuskonto.

DK Gambling kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for DK Gamblings kontrol.

11. Bonusser

Generelle vilkår for bonus i relation til alle spil

Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en konto og kun i forbindelse med spil købt via kontoen. DK Gambling forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.

Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen pr. produkt. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.

Vilkår og betingelser tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af den pågældende bonus. Disse skal accepteres, førend bonussen tildeles.

DK Gambling kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde vilkår og betingelser på grund af omstændigheder uden for DK Gamblings kontrol.

Hvis en spiller ifølge DK Gambling har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil DK Gambling trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillerens konto, underkonto eller bonuskonto. Endvidere forbeholder DK Gambling sig ret til at udelukke spilleren fra at modtage bonustilbud i fremtiden.

Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:

 • Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres konti, f.eks. samme navn, husstand, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto.
 • Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

Når spilleren aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på en særlig bonuskonto. Indeståender på bonuskontoen er låst, hvilket betyder, at spilleren ikke kan få udbetalt indeståender på bonuskontoen eller anvende disse midler til at købe spil for på www.onsidebetting.dk. Når vilkår og betingelser for et bonustilbud er opfyldt, frigives bonusbeløbet og det overføres herefter til spillerens konto, hvorefter det kan anvendes til køb af spil via kontoen på linje med øvrige midler på kontoen.

Hvis et væddemål annulleres, tæller væddemålet ikke med i eventuelle gennemspilskrav for den aktuelle bonus.

Der vil for så vidt angår casinospil være angivet i bonustilbuddet hvilke spil og med hvilken vægtning indsatser på disse tæller med i eventuelle gennemspilningskrav.

Der henvises i øvrigt altid til de specifikke regler og betingelser knyttet til de enkelte kampagner og bonus.

12. Spil fra udlandet

DK Gamblings danske tilladelse til at udbyde spil er kun gældende i Danmark og Grønland. Spil via et af DK Gamblings brands under ophold i udlandet kan derfor være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning.

13. Ansvarligt spil

 • Spillerbeskyttelse

På baggrund af en konkret vurdering af en spillers spilmønster, herunder forbrug af penge, forbeholder DK Gambling sig ret til, at begrænse en spillers mulighed for at indsætte midler på sin konto.

DK Gambling ønsker i videst muligt omfang at beskytte sine spillere mod at udvikle et problematisk forhold til spil. Vi vil som en spillerbeskyttelsesforanstaltning til enhver tid og uden forudgående varsel kunne ændre og implementere beløbsgrænser.

 • Individuelle grænser

Desuden har spilleren mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til konto. Alle overførselsgrænser kan – indenfor den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme.

På trods af ovenstående kan DK Gambling til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt DK Gambling vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager, jf. det før beskrevne.

 • Spærring af spil

Spilleren kan også selv spærre for spil på sin spilkonto midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig udelukkelse vil kontoen blive spærret i minimum 30 dage. Ved endelig udelukkelse, lukkes kontoen og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes under “Min side”.

Spilleren kan også vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil kontoen være spærret indtil den genåbnes automatisk efter udløb af de 24 timer.

 • ROFUS

Spilleren kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via https://rofusweb.spillemyndigheden.dk. Ved afgivelse af samtykke til registrering heri kan spilleren udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil i Danmark.

 • Filtreringsprogrammer

DK Gambling vil ikke anbefale et bestemt filtreringsprogram, men hvis du som spiller ønsker at afskære/begrænse muligheden for adgang til spillesites., henviser vi til http://internet-filter-review.toptenreviews.com/.

På dette site er angivet en række softwareprogrammer, der giver spilleren mulighed for helt eller delvist at forhindre at vedkommendes computer kan få adgang til spillesider.

DK Gambling henviser endvidere til vores ansvarlighedsinformation om spilafhængighed og behandling heraf. Her findes links til selvtests og kontaktoplysninger til Ludomani Linjen.

14. Fortrydelsesret

Der gælder for køb af spil foretaget via et af DK Gamblings brands ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.

15. Klager

Såfremt en spiller ønsker at klage over DK Gamblings udbud af spil, kan spilleren klage til kundeservice (support@onsidebetting).

Klagen skal indgives umiddelbart efter spilleren har identificeret/opdaget forholdet der klages over. Der henvises desuden til punktet ”Klageadgang” under Generelle regler, væddemål.

En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. DK Gambling behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

En spiller kan, som andre forbrugere, klage til Forbrugerklagenævnet over køb af en tjenesteydelse, når betingelserne er opfyldt. Betingelserne for at klage til Forbrugerklagenævnet findes på hjemmesiden www.forbrug.dk.

Har en tilladelsesindehaver truffet en afgørelse, som spilleren er uenig i, har spilleren mulighed for at anmode om rettens hjælp. Spilleren kan dermed indbringe sagen for domstolene. På dette område gælder de almindelige regler om domstolsprøvelse.

En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr.

16. Ophør

Spilleren kan ved henvendelse til support@onsidebetting.dk til enhver tid opsige kontrakten med DK Gambling vedrørende konto, hvilket resulterer i, at kontoen lukkes.

DK Gambling kan til enhver tid og uden varsel bringe kontrakten vedrørende konto til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, kontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund.

Det er ene og alene DK Gambling, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.

DK Gambling kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende konto med 1 måneds varsel.

Ved ophør lukkes spillerens konto og spillerens indestående på kontoen overføres til spillerens bankkonto, efter at eventuelle igangværende spil er afsluttede.

Onsidebetting

En del af DK Gambling ApS
Østergade 1Y, 1. sal,
3600 Frederikssund,
Danmark

support@onsidebetting.dk

www.onsidebetting.dk

Væddemål

Gældende fra 3. maj 2018

1. Beløbsgrænser pr. væddemål

Nedenstående beløbsgrænser gælder for væddemål:

Aktivitet Min. Max.
Indsats 1,00 DKK Spilafhængigt
Gevinst N/A 90.000 DKK

2. Afgørelse af væddemål

Et væddemål afgøres umiddelbart efter begivenheden, der er spillet på, er afsluttet. Som udgangspunkt afgøres alle væddemål på baggrund af resultatfastsættelse fra officielle kilder. DK Gambling forbeholder sig dog ret til, i tvivlstilfælde, selvstændigt at afgøre et væddemål.

3. Gevinstberegning

Gevinster for væddemål beregnes ved singlespil ved at gange odds for det korrekt forudsagte resultat i den enkelte væddekamp med indskuddet.

Ved kombinationsspil beregnes gevinster ved at gange odds for de korrekt forudsagte resultater i de valgte væddekampe med hinanden og med indskuddet. Ved systemspil opgøres gevinsten for hvert enkelt væddemål. Hvis flere af systemets væddemål giver gevinst, opgøres kvitteringens samlede gevinst som summen af de enkelte gevinster.
Der kan først udbetales gevinster på væddemål, der indgår i en kombination eller i et system, når resultatet af alle væddekampe, der indgår i kombinationen eller i systemet, foreligger, jf. dog punkt xx omhandlende reglerne om cash-out.

4. Annulleringer

Det er ikke muligt for spilleren, at annullere et accepteret væddemål

5. Multibets

DK Gambling tilbyder spillere der indgår et kombinationsvæddemål en Multibonus (procenttillæg). Tillæggets størrelse er afhængig af antallet af væddemål, der indgår i kombinationsvæddemålet.

6. Cash Out

DK Gambling tilbyder funktionen ”Cash Out”, hvilket betyder at spilleren i visse tilfælde kan udbetale/lukke væddemålet, førend det er afgjort. Udbetalingen sker til et beløb, der er beregnet på baggrund af faktorer som det øjeblikkelige resultat, tilbageværende tid, sandsynligheden for at væddemålet går hjem osv.

For at lukke væddemålet skal funktionen være tilgængelig og vise et Cash Out-beløb for dit væddemål. Der er en tidsmæssig forsinkelse i forbindelse med accept af Cash Out-anmodninger. Hvis odds ændres eller et marked suspenderes, kan anmodningen om at lukke væddemålet mislykkes.

Cash Out-funktionen er kun tilgængelig i visse tilfælde, og kan skifte hurtigt, f.eks. i forhold til udviklingen i den pågældende kamp, hvilket også betyder, at Cash out ikke altid vil være muligt.

Delvis Cash Out
Hvis du vælger at lukke en del af dit væddemål, skal du aktivere slideren ved at klikke på slider-ikonet til højre for Cash Out-knappen, vælge beløbet du ønsker at lukke og beløbet fastsættes. Din resterende indsats afgøres i henhold til det endelige resultat i henhold til dit væddemål.

Cash Out-funktionen er tilgængelig på udvalgte begivenheder, kampe og før-kamp- og Liveodds-markeder, på single- eller multivæddemål.

Beløbet der tilbydes som Cash Out er maskinelt beregnet og kan ikke påvirkes manuelt af DK Gambling og ej heller på baggrund af en ”forhandling” med spilleren.

Anvender spilleren Cash Out funktionen betragtes det pågældende væddemål som helt og endeligt afgjort, uanset hvad slutresultatet af væddemålet bliver.

DK Gambling forbeholder sig retten til at fjerne hele eller dele af Cash Out-funktionen for enhver kunde eller gruppe af kunder, hvor der foreligger rimelig grund til at tro, at kunden eller gruppen af kunder misbruger Cash Out ved ofte at anvende funktionen til at drage fordel af oddsudsving før en begivenhed og lukker deres væddemål gennem Cash Out-funktionen, før begivenheden starter.

DK Gambling kan ikke holdes ikke ansvarlig, hvis Cash Out-funktionen ikke er tilgængelig grundet tekniske problemer, og væddemål står som oprindeligt placeret under en sådan periode.

DK Gambling kan ikke garantere, at Cash Out-funktionen er tilgængelig på dit valg.

Hvis Cash Out er tilgængelig, før begivenheden starter, og vi ikke dækker, eller stopper med at dække begivenheden som Liveodds, vil Cash Out ikke være tilgængelig, når begivenheden starter, eller når vores Liveodds-dækning stopper. Cash Out er ikke tilgængelig, hvis et marked suspenderes.

DK Gambling forbeholder sig rettigheden til at omstøde afgørelsen af et Cash Out væddemål eller marked, hvis væddemålet eller markedet blev afgjort ved en fejl.

Hvis et væddemål afsluttes med Cash Out, tæller det ikke med i gennemspilningen af evt. bonus.

7. Gevinstudbetalinger

Der henvises til det beskrevne i Regler og vilkår.

8. Ophævelse af væddemål

Der henvises til det beskrevne i Regler og vilkår.

9. Spærring

Der henvises til det beskrevne i Regler og vilkår.

10. Klageadgang

Såfremt en spiller ønsker at klage over gevinstudbetalingen og/eller det af DK Gambling oplyste resultat af væddemålet, skal klagen være DK Gambling i hænde senest 1 måned efter væddemålets afslutning.

Hvis klagen tages til følge, vil de gevinster, der eventuelt allerede er udbetalt tilbagekaldes eller modregnes i den nye gevinstberegning.

En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

I øvrigt henvises til punkt 15 i Regler og Vilkår.

Supplerende regler for væddemål – spilspecifikke

Gældende fra den 3. maj 2018

1. Generelt

På hjemmesiden findes supplerende spilleregler der nærmere regulerer væddemålsspil på de enkelte sportsgrene og begivenheder, som udbydes af DK Gambling i henhold til de til enhver tid gældende generelle spilleregler for væddemål. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de generelle spilleregler for væddemål og en speciel spilleregel for en enkelt sportsgren eller begivenhed, har sidstnævnte forrang.

Væddemål via landbaserede forhandlere

Gældende fra 1. september 2019.

1. Generelt

DK Gambling udbyder væddemål hos en række landbaserede forhandlere. Væddemål udbydes via enten selvbetjeningsterminaler, en kasseløsning eller en kombination heraf.

Som ved væddemål online skal spilleren mindst være fyldt 18 år.

Oplysning om spilformer, spiltidspunkter, spilstart og spilstop samt den enkelte forhandlers åbningstider tilgås via terminalerne eller fås hos forhandleren.

De udbudte spil og odds er identiske med dem der tilbydes online. Når spilleren har købt et væddemål, udskrives en kupon/kvittering, som udleveres til spilleren.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i DK Gamblings IT-system, er de registrerede oplysninger i IT-systemet gældende. Spillerens retstilling for så vidt angår eventuelle fejlagtige oplysninger til spilleren håndteres efter en vurdering af, om spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

DK Gambling er ikke ansvarlig for eventuelt tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb eller på anden måde.

Spillemyndigheden fører løbende tilsyn og kontrol med DK Gamblings udbud af landbaserede væddemål.

2. Spillemåder

Væddemål kan købes på følgende måder:

 1. a) Via den eller de opstillede selvbetjeningsterminaler og/eller
 2. b) ved henvendelse til forhandleren medbringende det ønskede væddemålsID (eventuelt udskrevet på terminalen)

3. Indlevering af spil

Det maksimale indskuds- og gevinstgrænser følger til enhver tid den fastsatte grænse for online væddemål, jf. ovenfor.

4. Kvitteringen/kupon

Når væddemålet er registreret i it systemet, og betaling herfor er gennemført, udskrives en kvittering/kupon, der indeholder samtlige oplysninger til identifikation af det indgåede spil. Kvitteringen er et ihændehaverbevis.

Spilleren skal ved modtagelse af kvitteringen/kuponen kontrollere, at oplysningerne svarer til det ønskede spil, samt at kvitteringen/kuponen i øvrigt ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Hverken DK Gambling eller forhandleren kan gøres ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

5. Annullering af spil

Hvis en spiller ønsker at annullere spillet, skal det ske straks og inden for 5 minutter efter, at spillet er etableret, og hos den forhandler, hvor spillet blev etableret. Hvis forretningen eller terminalen er lukket i mellemtiden, bortfalder retten til annullering.

Kvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren. Ved annullering af spil vil alle de af kvitteringens spil, der endnu ikke er lukket for indskud, blive annulleret, og indskuddet for disse spil vil blive tilbagebetalt.

Det er ikke muligt, at annullere spil på live væddemål.

6. Ophævelse af spil

Hvis et spil af tekniske årsager ikke kan gennemføres, kan DK Gambling ophæve spillet og spillerens indskud tilbagebetales.

Hvis et spil afbrydes, inden det samlede resultat er fundet, er oplysningerne i DK Gamblings IT-system afgørende for gevinstudbetalingen.

7. Afvisning af spil m.v.

DK Gambling er til enhver tid berettiget til at begrænse antallet af spil, der kan spilles på.

DK Gambling er berettiget til at fastsætte en øvre grænse for mulige gevinster, jf. føromtalte. Spil, der i tilfælde af gevinst ville overskride denne grænse, bliver afvist.

DK Gambling er til enhver tid berettiget til at afvise eller stoppe for spil på et eller flere numre/kombinationer. DK Gambling kan afvise, stoppe eller begrænse spil hos en enkelt forhandler, en gruppe forhandlere eller hos alle forhandlere.

8. Beregning af gevinster

Et væddemål udløser en gevinst, når resultatet af spillet er korrekt forudsagt.

Gevinstens størrelse udregnes ved at gange odds for det pågældende resultat med indskudsbeløbet.

Som resultat for et væddemål gælder det resultat, der genereres i DK Gamblings IT-system, og som offentliggøres som officielt resultat efter spillets afslutning.

9. Gevinstudbetaling

Gevinstudbetaling for et spil kan ske umiddelbart efter afslutning af det pågældende spil.

Gevinstudbetaling foregår ved henvendelse til forhandleren. Det bemærkes at indløsning af gevinst kun kan ske ved henvendelse hos den forhandler hvor væddemålet er købt.

Forhandleren indlæser kuponen i terminalen. Når kuponen er indlæst, bliver udbetalingen registreret i DK Gamblings IT system, og kuponen annulleres samtidig.

Hvis den samlede gevinst på en kupon udgør:

a) mindre end 2.500 kr., udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinsten til spilleren. Forhandleren beholder kvitteringen som dokumentation for udbetalingen.

b) mellem 2.500 kr. og op til 15.000 kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt a). Forhandleren kan imidlertid også henvise spilleren til at udfylde en udbetalingsblanket, indeholdende identifikationsoplysninger og angivelse af pengeinstitut og kontonummer hvortil gevinsten ønskes overført. Alle oplysninger skal behørigt dokumenteres.

Overførslen af gevinsten vi ske senest den efterfølgende hverdag.

c) Gevinster over 15.000 kr. vil altid blive overført ved bankoverførsel. Proceduren herfor beskrevet i punkt b) er gældende.

Kopi, fotokopi, telefax og lignende af gyldig kvittering kan ikke anvendes til gevinstudbetaling. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet.

Enhver udbetaling af gevinster sker med frigørende virkning for DK Gambling til den, som er i besiddelse af gyldig kvittering. Spærring

DK Gambling er er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af en kupon, hvis spilleren ikke ønsker at udfylde en udbetalingsblanket som nævnt i punkt b) og samtidig behørigt dokumentere oplysningerne på blanketten behørigt.

Spærringen opretholdes indtil ejeren af kuponen opfylder ovenstående.

10. Forældelse

Ved væddemål købt via en forhandler, skal spilleren henvende sig til forhandleren, med henblik på udbetaling heraf, senest 6 måneder efter afgørelsen af væddemålet

11. Klageadgang

Såfremt en spiller ønsker at klage over spillet, kan spilleren klage til kundeservice

En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Klagen behandles hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.

Klagevejledning og yderligere information er tilgængelig hos forhandlere eller kan rekvireres hos kundeservice

Såfremt spilleren får medhold i en klage, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til at få udbetalt ved den ordinære gevinstudbetaling umiddelbart efter spillets afvikling.

Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til foranstående spilleregler.

  Live